Mgr. Dana Klárová

Poskytuji právní služby především v oblasti rodinného, trestního, pracovního, občanského práva a práva nemovitostního s komplexním servisem s tímto spojeným, přičemž při poskytování právních služeb dbám zejména na osobní přístup ke klientům a diskrétnost.

Právnické vzdělání jsem získala studiem magisterského oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Již během vysokoškolského studia jsem vykonávala praxi v oblasti advokacie a následně jsem získávala své zkušenosti a dovednosti na pozici advokátního koncipienta. Po složení advokátních zkoušek působím jako samostatný advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory.

Dále si Vás dovoluji informovat o tom, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. V případě nutnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu se můžete obrátit na shora uvedenou instituci.

Socha spravedlnosti

Služby

Ceny

Odměna za právní služby je sjednána na základě vzájemné dohody s klientem, kdy je především zohledněna časová náročnost, složitost a rozsah konkrétní služby. Odměna je součástí uzavírané smlouvy o poskytování právních služeb s klientem. Vedle odměny je účtována i náhrada hotových výdajů spojených s poskytovanou právní službou jako jsou např. cestovní náhrady.
Dle individuální domluvy a Vašich preferencí je možné sjednat následující odměny:

Odměna hodinová

odměna hrazena dle počtu poskytnutých hodin právní služby

Odměna úkonová

odměna hrazena dle počtu poskytnutých úkonů právní služby; úkon právní služby je specifikován vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb

Odměna paušální

odměna stanovena pevnou částkou za určité období (zpravidla jeden kalendářní měsíc) a klientovi jsou v daném období poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah

Odměna podílová

jedná se o procentuální podíl z přisouzené částky

Konverze dokumentů – každá strana konvertovaného dokumentu 30,- Kč

Prohlášení o pravosti podpisu (ověření podpisu na dokumentech) – každý podpis 30,- Kč

Kontakty

+420 736 250 395
Třebíč, Velkomeziříčská 640/45, PSČ: 674 01
Podnikatelské centrum Atom